РЪКОВОДСТВО
НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

Мандат: януари 2018 г. – декември 2019 г.


Управителен съвет

позиция: име: адрес: телефон: e-mail:
Председател

Евгения Тарасова,
доц. д-р
София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл 107, Институт по минералогия и кристалография, БАН (02) 8 700 161
(02) 9793 245
(в. 1021)
GSM 0896272005
etarassova@mail.bg
Зам. Председател

Любомир Методиев,
доц. д-р

София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 24, Геологически институт – БАН

(02) 979 22 53

lubo@geology.bas.bg
Секретар

инж. Живка Янакиева
София 1421, бул. „Черни връх“ № 4, Национален музей „Земята и хората“

 

zhivka.y@gmail.com
Касиер

Христо Димитров,
доц. д-р
София 1700,
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
(02) 8060 520
hristo_dimitrov@mgu.bg
Гл. ред.
на Сп. на БГД

Борис Вълчев,
доц. д-р
София 1700,
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
(02) 8060 369
bobivalchev@gmail.com
Библиотекар Дочо Дочев,
гл. ас. д-р
София 1000, бул. Цар Освободител 15, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

(02) 9308 218

dochev@gea.uni-sofia.bg

Член Никола Ботушаров,
доц. д-р
София 1000, бул. Цар Освободител 15, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (02) 9308 252 botnd@gea.uni-sofia.bg

 


Контролен съвет

позиция: име: адрес: телефон: e-mail:
Председател Светлана Енчева София 1421, бул. „Черни връх“ № 4, Национален музей „Земята и хората“   sencheva@abv.bg
Член Елена Колева-Рекалова, доц. д-р Геологически институт, БАН

(02) 979 22 57 e_koleva@geology.bas.bg
Член Росица Титоренкова, доц. д-р София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл 107, Институт по минералогия и кристалография, БАН (02) 8 700 161 rosititorenkova@dir.bg