Христо Николов ДАБОВСКИ

Вице председател на БГД, чл.-кор., проф., дгн.

Department of Geotectonics, Geological Institute,
Bulgarian Academy of Sciences
Acad. G. Bonchev Str., bl. 24, 1113 Sofia, BULGARIA
Phone: (+359 2) 979 22 67; Fax: (+359 2)72 46 38;
Email:
cndab_h@geology.bas.bg
Personal www page: http://www.geology.bas.bg/~cndab_h/


Дата и място на раждане: 10.12.1935, София

Семейно положение: женен, три деца

Адрес:

Чужди езици: владее английски и немски, ползва руски и френски

Образование: висше, 1953-1958 - Минногеоложки институт, София, специалност “Геология и проучване на полезни изкопаеми”

Научни степени и звания Служебно положение Други длъжности

Интереси: геотектоника, структурна геология, експериментална тектоника, петролна геология

Публикации у нас и в чужбина