РЪКОВОДСТВО
НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

Мандат: януари 2022 г. – декември 2023 г.


Управителен съвет

позиция: име: адрес: телефон: e-mail:
Председател Никола Ботушаров,
доц. д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (02) 9308 252 botnd@gea.uni-sofia.bg
Зам.-председател Михаил Тарасов,
проф. д-р
Институт по минералогия и кристалография, БАН +359888837011

mptarassov@gmail.com

Библиотекар Любомир Методиев,
доц. д-р
Геологически институт – БАН (02) 979 22 53 lubo@geology.bas.bg
Член Христо Димитров,
доц. д-р
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (02) 8060 520 hristo_dimitrov@mgu.bg
Секретар Цвета Станимирова,
доц. д-р
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (02) 9308 258 stanimirova@gea.uni-sofia.bg
Касиер Борис Вълчев,
доц. д-р
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (02) 8060 369 bobivalchev@gmail.com
Гл. ред.
на Сп. на БГД

Филип Мачев,
проф. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“   machev@gea.uni-sofia.bg

 


Контролен съвет

позиция: име: адрес: телефон: e-mail:
Председател

Елена Тачева,
гл. ас. д-р

Институт по минералогия и кристалография, БАН   tacheva.e@gmail.com
Член

Анна Лазарова-Георгиева,
гл. ас. д-р

Геологически институт – БАН +35929792249 annatalazarova@gmail.com
Член

Лариса Нешева

Национален музей „Земята и хората“