Предварителни доклади
по темата "Литостратиграфия и подходи на картиране на метаморфни и смесени скали"