REFLECT нов изследователски проект финансиран ЕС, който ще проучва поведението на геотермалните флуиди с цел повишаване ефективността на тяхната използване

 
     
     

Ефективността на използването на геотермалните източници до голяма степен зависи от поведението на флуидите, които пренасят топлината между геосферата и инженерните съоръжения на електроцентралите. Проектът REFLECT, ще изследва проблемите, свързани с химичните и физичните свойства на термалните флуиди. Тези свойства често са слабо дефинирани, поради трудното ситуиране на измерванията провеждани в екстремни условия. Поради това преобладава голяма несигурност в съществуващите прогнозни модели за използването на термалните източници, които ще бъдат преодолени в REFLECT чрез събиране на нови, висококачествени данни в критичните области. Данните ще бъдат включени в Европейски атлас на геотермалните флуиди и ще бъдат създадени прогнозни модели, позволяващи да се направят препоръки за по-добро функциониране и устойчиво използване на геотермалните системи. Подобрените бази данни и инструментите за моделиране могат да бъдат използвани от геолози и инженери, и да помогнат на операторите да оптимизират разположението на електроцентралите и да намалят разходите за поддръжката им. В дългосрочен план REFLECT има за цел да увеличи броя на икономически жизнеспособните геотермални обекти. Поощрявайки увеличаването на дела на геотермалната енергия в рамките на европейския енергиен пазар, REFLECT ще допринесе за намаляване на потреблението на изкопаеми горива.

Проектът REFLECT се финансира по програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 850626. Стартира на срещата на партньорите през януари 2020 г. в кампуса на Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum (GFZ) със седалище в Потсдам, Германия. Консорциумът на REFLECT се състои от 14 партньори от различни Европейски страни, включително три изследователски института и геоложки проучвания, една европейска организация (EFG), четири университета и три компании.

EFG ще работи по пакет 3 на проекта, където ще ръководи задачата „Събиране на съществуващите данни“. За тази цел националните асоциации на EFG, които участват като свързани трети страни в REFLECT, ще събират и ще предоставят информация за своите страни. Натрупаните данни ще помогнат за създаване на Европейски атлас на флуидите, който ще бъде публично достъпен чрез уебсайта на REFLECT. EFG ще участва и в пакет 6 по задачата „Моделиране на поведението на флуидите и оптимизация на производството на флуиди“ и по задачата „Разпространение и експлоатация“.

За повече информация посетете сайта:
https://eurogeologists.eu/from-react-to-reflect-new-eu-research-project-will-study-behaviour-of-geothermal-fluids-to-increase-efficiency-of-geothermal-operations/

или следвайте проекта онлайн:

LinkedIn: reflect-project
Twitter:  reflect_h2020

Линк Линк Линк Линк Линк Линк

Линк
Линк

REFLECT press release REFLECT Press release
november 2022
REFLECT Brochure 2 REFLECT Newsletter 2 REFLECT webinar
YouTube Channel
11 may 2022
Broshure Fluid Atlas
promotional video
The European Geothermal
Fluid Atlas platform
REFLECT research in issue 54
of the European Geologist Journal