Проектът ROBOMINERS ще подобри достъпа до европейските суровини чрез разработване на модулен минен робот приложим за разработване на малки и труднодостъпни минерални находища.

 
     
     

ROBOMINERS е проект, финансиран по програма на Европейския съюз за изследвания и иновации Хоризонт 2020 (споразумение за безвъзмездна помощ № 820971). Създаден е
с дългосрочна стратегическа цел да улесни достъпа на страните от ЕС до минерални суровини, включително и такива, които се считат за стратегически или критични и да намали
европейската зависимост от вноса. Проектът се ръководи от Центъра за автоматизация и роботика (CAR) към Universidad Politécnica de Madrid (UPM) и ще бъде изпълнен от консорциум
от 14 партньори от 11 европейски държави. Българското геологическо дружество (БГД), като член на Европейската федерация на геолозите (EFG) участва в проекта като
трети подизпълнител. Основните дейности на БГД са в събиране на публично достъпни данни за находищата на полезни изкопаеми в България и в разпространение на резултатите
от проекта. Проектът е с продължителност 48 месеца и се реализира от юни 2019 до юни 2023 г.

Цели на проекта:

Контакт за медиите:

Project coordinator, Universidad Politécnica de Madrid (UPM-Car):

Claudio Rossi claudio.rossi@upm.es
Communication Manager, European Federation of Geologists (EFG):
Anita Stein anita.stein@eurogeologists.eu
 

За повече информация:

Website

www.robominers.eu
 
Представяне на проекта и резултатите в България – Българско геологическо дружество – www.bgd.bg

Контакт: доцент д-р Евгения Тарасова, etarassova@mail.bg

 

             
Brochure Press release I
Madrid – 07.2019
Press release II
Tallinn – 01.2020
ROBOMINERS webinar
18 February 2021
Press release III
Tallinn - 07.2023
Press release
Tallinn – 09.2023
Press release
Mežica and Ljubljana – 10.2023
             
  ROBOMINERS movies