Устав на БГД 1925 г.

Устав на БГД 1967 г.

Устав на БГД 2002 г.

Устав на БГД 2022 г.

УСТАВ НА БГД


I. Общи разпоредби

Чл. 1. (1) Българското геологическо дружество е доброволно сдружение с нестопанска цел за дейност в частна полза и обединява гражданите на Република България, които работят в областта на геологията.
(2) Сдружението се издържа със средства от членски внос, спонсори, субсидии, дарения, издателска и други дейности, свързани с предмета на неговата дейност.
(3) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва прихода за определените в Устава цели.
(4) Сдружението не разпределя печалба.
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е "Българско геологическо дружество", което допълнително може да се изписва на чужд език като "Bulgarian Geological Society".
(2) Седалището на сдружението е в гр. София и адресът му се определя с решение на Управителния съвет на сдружението.
(3) Сдружението е учредено за неопределено време и съществуването му не се ограничава със срок или друго условие.
(4) Сдружението се представлява от Председателя и Заместник-председателя на Управителния съвет заедно и поотделно.
(5) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и Булстат номер.
Чл. 3. Целите на сдружението са:
1. да съдейства за геоложкото опознаване и опазване на геоложкото наследство на страната;
2. да популяризира постиженията на своите членове и националната геология;
3. да развива сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина;
4. да съдейства за развитието на геоложкото образование и повишаване на научната квалификация на работещите в областта на геоложките и сродни науки както и в геоложката практика;
5. да полага грижи за издигането на престижа на геоложката професия и за защита на професионалните интереси на геолозите от различни поколения;
6. да подпомага и съдейства на компетентните държавни органи по въпроси, свързани с развитието на българската геология;
7. да бъде обществен коректив на държавната политика в областта на геологията.
8. да подпомага, представлява и защитава интересите на своите членове.
Чл. 4. За постигане на своите цели сдружението може да:
1. създава секции по направления;
2. организира научни събрания и други научни форуми;
3. извършва издателска дейност, включваща "Списание на Българското геологическо дружество", и съдейства при издаването на научни трудове;
4. участва в национални и международни научни и други прояви, както и в съвместни мероприятия с други организации;
5. участва в комисии, съвети и други организационни форми на държавно и ведомствено равнище по проблемите на геологията;
6. поддържа архив и научна библиотека;
7. поддържа контакти и книгообмен с други организации у нас и в чужбина.
Чл. 5. (1) Сдружението може да бъде член на други организации при условие, че запази юридическата си самостоятелност.
(2) Отделни научни секции на сдружението могат да членуват в международни специализирани организации по своите направления.

 


II. Състав, права и задължения на членовете на сдружението

Чл. 6. (1) Членуването в сдружението е доброволно.
(2) Членовете на сдружението са редовни и почетни.
(3) Редовни членове могат да бъдат дееспособни физически лица, български граждани и чужденци, които работят в областта на геоложките науки и геоложката практика или свързани с тях.
(4) За почетни членове на сдружението могат да бъдат избирани известни учени и дейци в областта на геологията от страната и чужбина.
(5) За почетен председател на сдружението може да бъде избрано лице с особени заслуги за развитието на сдружението и на националната геология.
Чл. 7. Почетен председател и почетни членове се избират от Общото събрание след мотивиран писмен доклад на Управителния съвет на сдружението.
Чл. 8. Кандидатите за членове на сдружението подават писмено заявление до Управителния съвет.
Чл. 9. Членовете на сдружението плащат определен от Управителния съвет годишен членски внос.
Чл. 10. (1) Членството в сдружението се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет на сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на сдружението;
5. при отпадане.
(2) Член на сдружението може да бъде изключен при нарушения на предвидените в Устава задължения или при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване се взема от Управителния съвет и може да бъде обжалвано пред Общото събрание.
(3) Отпадането на член от сдружението поради неплащане на членски внос през две последователни години.
Чл. 11. (1) Членовете на сдружението имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението и да бъдат информирани за неговата дейност;
2. да бъдат избирани за делегати на научни и обществени форуми;
3. да ползват архива, библиотеката и материалната база на сдружението;
4. да печатат научни трудове в изданията на сдружението;
5. да участват в различните форуми на дейността на сдружението;
6. да получават материални и финансови помощи;
7. да бъдат награждавани от сдружението;
8. да бъдат предлагани за държавни отличия и звания.
(2) За задълженията на сдружението, членовете отговарят до размера на предвидените в Устава членски вноски. Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на сдружението.
Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:
1. да спазват Устава и решенията на ръководните органи на сдружението;
2. да плащат членски внос в размер и по ред, определен от Управителния съвет на сдружението;
3. да участват в дейността на сдружението и съдействат за изпълнение на поставените цели.

 


III. Ръководни органи

Чл. 13. Ръководни органи на сдружението са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Контролен съвет.
Чл. 14. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете.
(3) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание. Тя се публикува в интернет страницата на БГД www.bgd.bg, най-малко един месец преди насрочения ден и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението. Поканата се обявява в Агенцята по вписванията.
(4) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от делегатите. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на присъстващите.
(5) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(6) Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство повече от половината от присъстващите. Решенията по чл. 15, т. 1 и т. 11 се взимат с мнозинство повече от две трети от присъстващите.
(7) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.
(8) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват всички решения и изборни резултати. Протоколът се подписва от председателя на събранието и протоколчика.
Чл. 15. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. избира и освобождава Председателя на Управителния съвет;
5. избира и освобождава членовете на Контролния съвет;
6. избира и освобождава главния редактор на "Списание на Българското геологическо дружество";
7. приема и изключва членове;
8. избира почетни председатели и почетни членове на сдружението;
9. взема решения за откриване и закриване на секции;
10. взема решения за участие в други организации;
11. взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
12. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
13. обсъжда и приема бюджета на сдружението;
14. обсъжда и приема отчета за дейността на Управителния съвет и доклада на Контролния съвет на сдружението;
15. обсъжда и обобщава постиженията в областта на геологията и дава насоки за развитие на перспективни направления.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
Чл. 16. (1) Управителният съвет на сдружението се състои от 7 лица: председател, заместник председател, секретар, главен редактор на "Списание на българското геологическо дружество", член, библиотекар и касиер.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от четири години.
(3) Един пост в Управителния съвет може да се заема от едно лице най-много в продължение на два последователни мандата.
(4) Съставът на редколегията се утвърждава от Управителния съвет по предложение на главния редактор.
(5) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи интересите и имуществото на сдружението.
Чл. 17. (1) Управителният съвет:
1. планира, координира и осъществява дейността на сдружението в периода между две Общи събрания, съобразно взетите решения;
2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на Устава и носи материална отговорност за това;
3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
5. определя адреса на седалището на сдружението;
6. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
7. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
8. избира от своя състав заместник-председател.
(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от заместник, определен от Управителния съвет.
(3) Управителният съвет може да взима решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(4) Решенията се взимат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
(5) Управителният съвет може да взима решение и без да се проведе заседание, ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
(6) За заседанието на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от председателя и протоколчика.
Чл. 18. (1) Контролният съвет се състои от трима члена, единият от които е председател за срок от 4 години.
(2) Контролният съвет проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет, както и финансовата и материалната отчетност на сдружението за периода между две Общи събрания или при възникнала необходимост.
(3) Контролният съвет отчита своята дейност пред Общото събрание на сдружението.
Чл. 19. Дружеството може да организира своята дейност чрез научни секции. Те се ръководят от един до трима членове на сдружението, избрани на съответни събрания на секциите и утвърдени от Управителния съвет.
Чл. 20. секциите могат да изработват план за своята дейност, съгласуван с Управителния съвет.
Чл. 21. По решение на Управителния съвет, към сдружението могат да се създават комисии или други организационни форми с определени научни, практически или организационни функции.

 


IV. Преобразуване и прекратяване

Чл. 22. (1) Сдружението с нестопанска цел "Българско геологическо дружество" може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, отделя или разделя.
(2) След отделяне или разделяне, сдружението отговаря солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването му.
Чл. 23. (1) Сдружението с нестопанска цел "Българско геологическо дружество" може да се прекрати:
1. с решение на Общото събрание на сдружението;
2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението когато:
а. не е учредено по законния ред;
б. извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в. е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) При прекратяване с решение на окръжния съд, прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
Чл. 24. (1) При прекратяване на сдружението с нестопанска цел "Българско геологическо дружество" се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случаите на чл. 23, ал. 1 т. 1, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.
Чл. 25. (1) След ликвидация, останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по равно между членовете на сдружението.
(2) Имуществото по ал. 1 не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на членовете на сдружението, с изключение на дължимото му възнаграждение.
(3) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.
(4) След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от окръжния съд по седалището на сдружението.

 


Преходни и заключителни разпоредби

$ 1. Сдружението е правоприемник на всички активи и пасиви на основаното през 1925 г. Българско геологическо дружество.
$ 2. Сдружението има кръгъл печат с надпис "Българско геологическо дружество София 1925".
$ 3. Сдружението има своя значка и медал.
$ 4. Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. София 1113, Община "Слатина", ул. “Акад. Георги Бончев“, блок 24.
$ 5. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и приложимото българско законодателство.

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Българското геологическо дружество, с промени приети на 06.04.2022 г.