ГОДИНА 80, 2019, КНИГА 2

Научна част
Scientific part

История на геоложката наука в България
History of the Geological Science in Bulgaria

Вести
News

Българската геология и българските геолози в чужбина
Bulgarian geology and Bulgarian geologists in the world

In memoriam