ГОДИНА 80, 2019, КНИГА 3

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БГД С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ГЕОНАУКИ 2019“
SHORT COMMUNICATIONS OF THE NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE BGS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “GEOSCIENCES 2019”

 

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS


MINERALOGY

МИНЕРАЛОГИЯ

GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY

ГЕОХИМИЯ И ПЕТРОЛОГИЯ

REGIONAL GEOLOGY AND GEOPHYSICS. GEOTECTONICS AND STRUCTURAL GEOLOGY
РЕГИОНАЛНА ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА. ГЕОТЕКТОНИКА И СТРУКТУРНА ГЕОЛОГИЯ

PALEONTOLOGY, STRATIGRAPHY AND SEDIMENTOLOGY

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, СТРАТИГРАФИЯ И СЕДИМЕНТОЛОГИЯ


MINERAL AND ENERGY RESOURCES

НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ


HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY

ХИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ


ACTIVE GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY

СЪВРЕМЕННА ГЕОДИНАМИКА И СЕИЗМОЛОГИЯ

ENVIRONMENTAL STUDIES AND NATURAL HAZARDS

ОКОЛНА СРЕДА И ПРИРОДНИ РИСКОВЕ

GEOLOGICAL HERITAGE, ARCHEOGEOLOGY AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
ГЕОЛОЖКО НАСЛЕДСТВО, АРХЕОГЕОЛОГИЯ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ