ГОДИНА 83, 2022, КНИГА 2

Научна част
Scientific part

История на геоложката наука
History of the Geological Science

Юбилеи
Jubilees

Вести
News

Българската геология и българските геолози в чужбина
Bulgarian geology and Bulgarian geologists in the world: abstracts of publications

In memoriam