ГОДИНА 83, 2022, КНИГА 3

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БГД С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ГЕОНАУКИ 2022
SHORT COMMUNICATIONS OF THE NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE BGS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “GEOSCIENCES 2022

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

MINERALOGY
МИНЕРАЛОГИЯ

GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY
ГЕОХИМИЯ И ПЕТРОЛОГИЯ

REGIONAL GEOLOGY AND GEOPHYSICS. GEOTECTONICS AND STRUCTURAL GEOLOGY
РЕГИОНАЛНА ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА. ГЕОТЕКТОНИКА И СТРУКТУРНА ГЕОЛОГИЯ

PALEONTOLOGY, STRATIGRAPHY AND SEDIMENTOLOGY
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, СТРАТИГРАФИЯ И СЕДИМЕНТОЛОГИЯ

MINERAL AND ENERGY RESOURCES
НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

ENVIRONMENTAL STUDIES AND NATURAL HAZARDS
ОКОЛНА СРЕДА И ПРИРОДНИ РИСКОВЕ

HYDROGEOLOGY, KARSTOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY
ХИДРОГЕОЛОГИЯ, КАРСТОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ

GEOMORPHOLOGY, ACTIVE GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY
ГЕОМОРФОЛОГИЯ, СЪВРЕМЕННА ГЕОДИНАМИКА И СЕИЗМОЛОГИЯ

GEOLOGICAL HERITAGE, GEOARCHEOLOGY AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
ГЕОЛОЖКО НАСЛЕДСТВО, ГЕОАРХЕОЛОГИЯ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

GEOPROJECTS
ГЕОЛОЖКИ ПРОЕКТИ