ГОДИНА 40, 1979, КНИГА 2

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Корица. Cover

Редакционна колегия. Editorial board

Научна част
Scientific part

Научни съобщения
Short Notes

Varia

Рецензии и книжнина
Book Reviews

Вести
News