ГОДИНА 40, 1979, КНИГА 3СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Научни съобщения
Short notes

Млади автори
Junior authors

Съобщение
Notice