ГОДИНА 44, 1983, КНИГА 1СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Научни съобщения
Short notes

Млади автори
Junior authors

Рецензии и книжнина
Book Reviews

Вести
News