ГОДИНА 46, 1985, КНИГА 2СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Млади автори
Junior authors

Научни съобщения
Short notes

Рецензии и книжнина
Book Reviews

Вести
News