ГОДИНА 47, 1986, КНИГА 1СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Научни съобщения
Short notes

Varia

Рецензии и книжнини
Book Reviews

Вести
News