ГОДИНА 50, 1989, КНИГА 2СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Научни съобщения

Short notes

Млади автори

Junior authors

Varia

Вести
News