ГОДИНА 51, 1990, КНИГА 1СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Научни съобщения

Short notes

Млади автори

Junior authors

Дискусии
Discussions

Рецензии и книжнина
Book reviews

Вести
News