ГОДИНА 63, 2002, КНИГА 1–3

 


Списание на Българското геологическо дружество
ISSN 0007-3938

Редакционна колегия:
Марин Иванов (Главен редактор ), Йоцо Янев (Зам. главен редактор), Златка Чернева (Секретар), Димо Димов, Венелин Желев, Венета Беливанова, Параскев Петров, Румяна Арнаудова, Стефан Шанов, Георги Франгов, Алексей Бендерев

Адрес: Списание на Българското геологическо дружество, Геологически институт, БАН, 1113 София, http://www.geology.bas.bg/bgs

Review of the Bulgarian Geological Society

Editorial board:
Marin Ivanov (Editor-in-Chief), Yotzo Yanev, Zlatka Cherneva (Secretary), Dimo Dimov, Venelin Jelev, Veneta Belivanova, Veselin Kovachev, Rumyana Arnaudova, Stephan Shanov, Georgi Frangov, Aleksej Benderev

Address: Review of the Bulgarian Geological Society, Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria, http://www.geology.bas.bg/bgs

Българско Геологическо Дружество

Ръководство
Председател—Веселин Ковачев (СУ „Кл. Охридски"); Зам.- председател — Христо Дабовски (ГИ БАН); Гл. редактор — Марин Иванов (СУ „Кл. Охридски"); Секретар — Венета Беливанова (ГИ БАН); за връзка с обществеността — Владимир Георгиев; Библиотекар — Людмила Олова (ГИ БАН); Отговорник по научна и организационна дейност — Страшимир Страшимиров (МГУ)

Bulgarian Geological Society [Found 1925]

Council
President — Vesselin Kovachev (Sofia University "St. Kl. Ohridski"); Vice-President -Hristo Dabovski (GIBAS); Editorin-Chief — Marin Ivanov (Sofia University "St. Kl. Ohridski");
Secretary — Veneta Belivanova (GI BAS); Public relations — Vladimir Georgiev;Librarian — Ljudmila Olova (GI BAS); Scientific relations and projects — Strashimir Strashimirov (UMG)

Членски внос и абонамент за Списанието на БГД
Работещи членове на БГД — 5 и 10 лв; учащи се и пенсионери — 4и 8 лв.; чуждестранни членове—30 и 35 щ.д.; членове на други сродни дружества — 5 и 10 лв.; колективен членски внос на организации с един абонамент за Сп. на БГД — 250 лв.
Membership Dues and Subscription to the Rev. BGS
Active members — 5 & 10 lv; students and retired — 4 & 8 lv; foreign members—30 & 35 SUS; members of the related societies — 5 & 10 lv; institutional including a subscription — 250 lv.
Адреси
БГД, 228, София 1000 Геологически институт при БАН, София 1113: Председател на БГД, тел. 9308-309, Е-поща: wk@gea.uni-sofia.bg; Главен редактор, тел. 9308-278, Е-поща: mivanov@gea.uni-sofia.bg; Секретар на редколегията на Спис. на БГД, тел. 979-2228, Е-поща: cherneva@geology.bas.bg; библиотека на БГД, тел. 979-2275
Addresses
BGS, PO. Box 228, Sofia 1000, Bulgaria Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 1113, Bulgaria: President of the BGS, phone (02)9308-309, fax (02)446487, E-mail wk@gea.uni-sofia.bg; Editor-in-Chief, Rev.BGS, phone (02)9308-278, E-mail mivanov@gea.uni-sofia.bg; Secretary, Rev.BGS phone (02)979-2228, E-mail: cherneva©geology.bas.bg; Library, BGS, phone (02)979-2275

Книгата се издава със съдействието на „Каолин" АД

© Българско геологическо дружество
и Българска академия на науките, 2002
Технически редактор: В. Иванова
Формат 60×84/8; Издателски индекс №259
Печатница на Академичното издателство „Проф. Марин Дринов";
1113 София, ул. „Акад. Г Бончев" бл. 5

Коректор: А. Йосифова
Тираж 400
Печатни коли 18 + прил. 1 печ. кола
Поръчка № 1089


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Вести
News