ГОДИНА 64, 2003, КНИГА 1–3

 


Списание на Българското геологическо дружество
ISSN 0007-3938

Редакционна колегия:
Йоцо Янев (Главен редактор), Валери Сачански (Секретар), Алексей Бендерев, Борис Константинов, Венелин Желев, Венета Беливанова; Златка Чернева, Михаил Тарасов, Параскев Петров, Севдалина Вълчева, Стефан Шанов, Надежда Велинова — технически редактор

Адрес: Списание на Българското геологическо дружество, Геологически институт, БАН, 1113 София, http://www.geology.bas.bg/bgs

Review of the Bulgarian Geological Society

Editorial board:
Yotzo Yanev (Editor-in-Chief), Valeri Sachanski (Secretary), Aleksej BenderevJ Boris Konstantinov, Venelin Jelev, Veneta Belivanova, Zlatka Cherneva, Mihail Tarasov, Paraskev Petrov, Sevdalina Valcheva, Stefan Shanov, Nadezhda Velinova — Technical secretary

Address: Review of the Bulgarian Geological Society, Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria, http://www.geology.bas.bg/bgs

Българско Геологическо Дружество

Ръководство
Председател — Веселин Ковачев (СУ „Св. Кл. Охридски"); Зам.-председател — Росен Недялков (СУ „Св. Кл. Охридски"); Секретар — Евгения Тарасова (ЦЛМК); Връзки с обществеността — Владимир Георгиев (ГИ БАН); Библиотекар — Людмила Олова (ГИ БАН); Отговорник по научна и организационна дейност — Страшимир Страшимиров (МГУ)

Bulgarian Geological Society [Found 1925]

Council
President — Vesselin Kovachev (Sofia University "St. Kl. Okhridski"); Vice-President — Rosen Nedyalkov (Sofia University "St. Kl. Okhridski"); Secretary — Evgenija Tarasovo (CLMC); Public relations — Vladimir Georgiev (GI BAS); Librarian — Ljudmila Olova (GI BAS); Scientific relations and projects — Strashimir Strashimirov (UMG)

Членски внос и абонамент за Списанието на БГД
Работещи членове на БГД — 5и 10 лв; учащи се и пенсионери — 4 и 8 лв; чуждестранни членове — 30 и 35 щ.д.; членове на други сродни дружества — 5и 10 лв; колективен членски внос на организации с един абонамент за Сп. на БГД — 250 лв.
Membership Dues and Subscription to the Rev. BGS
Active members — 5 & 10 lv; students and retired — 4 & 8 lv; foreign members — 30 & 35 $; members of the related societies — 5 & 10 lv; institutional including a subscription — 250 lv.
Адреси
БГД, ПК 228, София 1000, Геологически институт при БАН, София 1113: Председател
на БГД, тел. 9308-309, Е-поща: vvk@gea.uni-sofia.bg; Главен редактор на Сп. на БГД, тел. 979-2237, Е-поща: yotzo@geology.bas.bg; Секретар на Сп. на БГД, тел. 979-2225,
Е-поща: valeri@geology.bas.bg; библиотека на БГД, тел. 979-2275
Addresses
BGS, RO. Box 228, Sofia 1000, Bulgaria, Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 1113, Bulgaria: President of the BGS, phone (02)9308-309, fax (02)446487, E-mail:wk@gea.uni-sofia.bg; Editor-in-Chief, Rev. BGS, phone (02)979-2237, E-mail: yotzo@geology.bas.bg; Secretary, Rev. BGS phone (02)979-2225, E-mail: valeri@geology.bas.bg; Library, BGS, phone (02)979-2275

Книгата се издава със съдействието на
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

© Българско геологическо дружество
и Българска академия на науките, 2003
Технически редактор: Веска Иванова
Формат 60×84/8; Издателски индекс № 408
Печатница на Академичното издателство „Проф. Марин Дринов";
1113 София, ул. „Акад. Г Бончев" бл. 5

Коректор: Борислав Кременски
Тираж 400
Печатни коли 18 + прил. 1,88 п. к.
Поръчка № 162


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Дискусия
Discussion

Нови книги
New books

Вести
News

Българската геология и българските геолози в чужбина
Bulgarian geology and Bulgarian geologists in the world

In memoriam