ГОДИНА 65, 2004, КНИГА 1–3

 


Списание на Българското геологическо дружество
ISSN 0007-3938

Редакционна колегия:
Йоцо Янев (Главен редактор), Валери Сачански (Секретар), Алексей Бендерев, Венелин Желев, Венета Беливанова, Златка Чернева, Михаил Тарасов, Параскев Петров, Севдалина Вълчева, Стефан Шанов, Надежда Велинова — технически секретар

Адрес: Списание на Българското геологическо дружество, Геологически институт, БАН, 1113 София, http://www.bgd.gea.uni-sofia.bg

Review of the Bulgarian Geological Society

Editorial board:
Yotzo Yanev (Editor-in-Chief), Valeri Sachanski (Secretary), Aleksej Benderev, Venelin Jelev, Veneta Belivanova, Zlatka Cherneva, Mihail Tarasov, Paraskev Petrov, Sevdalina Valcheva, Stefan Shanovq Nadezhda Velinova – Technical secretary

Address: Review of the Bulgarian Geological Society, Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria, http://www.bgd.gea.uni-sofia.bg

Българско Геологическо Дружество

Ръководство
Председател — Веселин Ковачев (СУ „Св. Кл. Охридски"); Зам.-председател — Росен Недялков (СУ „Св. Кл. Охридски"); Секретар — Евгения Атанасова (ЦЛМК); Връзки с обществеността — Владимир Георгиев (ГИ БАН); Библиотекар — Людмила Олова (ГИ БАН); Отговорник по научната и организационна дейност — Страшимир
Страшимиров (МГУ)

Bulgarian Geological Society [Found 1925]

Council
President – Vesselin Kovachev (Sofia University "St. Kl. Ohridski"); Vice-President – Rosen Nedyalkov (Sofia University "St. Kl. Ohridski"); Secretary Evgeniya Atanasova (CUMC); Public relations – Vladimir Georgiev (GI BAS); Uibrarian – Ljudmila Olova (GI BAS); Scientific relations and projects – Strashimir Strashimirov (UMG)

Членски внос и абонамент за Списанието на БГД
Работещи членове на БГД — 5 и 10 лв.; учащи се и пенсионери — 4 и 8 лв.; чуждестранни членове 30 и 35 щ.д.; членове на други сродни дружества — 5 и 10 лв.; колективен членски внос на организации с един абонамент за Сп. на БГД – 250 лв.
Membership Dues and Subscription to the Rev. BGS
Active members – 5 and 10 lv.; students and retired – 4 and 8 lv.; foreign members – 30 and 35 $; members of the related societies – 5 and 10 lv.; institutional including a subscription – 250 lv.
Адреси
БГД, 228, София 1000, Геологически институт при БАН, София 1113: Председател на БГД, тел. 9308-309, Е-поща: vvk@gea.uni-sofia.bg; Главен редактор на Сп. на БГД тел. 979-2237, Е-поща: yotzo@geology.bas.bg; Секретар на Сп. на БГД тел.
979-2225, Е-поща: v_sachanski@geology.bas.bg; библиотека на БГД, тел. 979-2275
Addresses
BGS, P.O. Box 228, Sofia 1000, Bulgaria Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 1113, Bulgaria: President of the BGS, phone (02)9308-309. fax (02)446487, E-mail: vvk@gea.uni-sofia.bg; Editor-in-Chief, Rev. BGS, phone (02)979-2237, E-mail: yotzo@geology.bas.bg; Secretary, Rev. BGS, phone (02)979-2225, E-mail: v_sachanski @geology.bas.bg; Uibrary, BGS, phone (02)979-2275

Книгата се издава със съдействието на
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

© Българско геологическо дружество
и Българска академия на науките, 2004
Технически редактор: Веска Иванова
Формат 60×84/8; Издателски индекс № 597
Печатница на Академичното издателство „Проф. Марин Дринов";
1113 София, ул. „Акад. Г Бончев" бл. 5

Коректор: Борислав Кременски
Тираж 400
Печатни коли 18 + прил. 1,88 п. к.
Поръчка № 2144


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Varia

Вести
News

In memoriam