ГОДИНА 66, 2005, КНИГА 1–3

 


Списание на Българското геологическо дружество
ISSN 0007-3938

Редакционна колегия:
Йоцо Янев (Главен редактор), Валери Сачански (Секретар), Алексей Бендерев, Венелин Желев, Венета Беливанова, Златка Чернева, Михаил Тарасов, Параскев Петров, Севдалина Вълчева, Стефан Шанов Надежда Велинова — технически секретар

Адрес: Списание на Българското геологическо дружество, Геологически институт, БАН, 1113 София, http://www.bgd.gea.uni-sofia.bg

Review of the Bulgarian Geological Society

Editorial board:
Yotzo Yanev (Editor-in-Chief), Valeri Sachanski (Secretary), Aleksey Benderev, Venelin Jelev, Veneta Belivanova, Zlatka Cherneva, Mihail Tarassov, Paraskev Petrov, Sevdalina Valcheva, Stefan Shanov, Nadezhda Velinova — Technical secretary

Address: Review of the Bulgarian Geological Society, Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria, http://www.bgd.gea.uni-sofia.bg

Българско Геологическо Дружество

Ръководство
Председател — Веселин Ковачев (СУ „Св. Кл. Охридски"); Зам.-председател — Росен Недялков (СУ „Св. Кл. Охридски"); Секретар — Евгения Тарасова (ЦЛМК); Връзки с обществеността — Владимир Георгиев (ГИ БАН); Библиотекар — Людмила Петрунова (ГИ БАН); Отговорник по научна и организационна дейност — Страшимир Страшимиров (МГУ)

Bulgarian Geological Society [Found 1925]

Council
President — Vesselin Kovachev (Sofia University "St. Kl. Ohridski"); Vice-President—Rosen Nedyalkov (Sofia University "St. Kl. Ohridski"); Secretary— Eugenia Tarassova (CLMC); Public relations — Vladimir Georgiev (GI BAS); Librarian — Lyudmila Petrunova (GI BAS); Scientific relations and projects — Strashimir Strashimirov (UMG)

Членски внос и абонамент за Списанието на БГД
Работещи членове на БГД — 5 и 10 лв; учащи се и пенсионери — 4 и 8 лв; чуждестранни членове — 30 и 35 щ.д.; членове на други сродни дружества — 5 и 10 лв; колективен членски внос на организации с един абонамент за Сп. на БГД – 250 лв.
Membership Dues and Subscription to the Rev. BGS
Active members — 5 and 10 lv.; students and retired — 4 and 8 lv.; foreign members — 30 and 35 $; members of the related societies — 5 and 10 lv.; institutional including a subscription — 250 lv.

Адреси
БГД, ПК 228, 1000 София, Геологически институт при БАН, 1113 София: Председател на БГД, тел. 9308-309, Е-поща: wk@gea.uni-sofia.bg; Главен редактор на Списание на БГД, тел. 979-2237, Е-поща: yotzo@geology.bas.bg; Секретар на Списание на БГД, тел. 979-2225, Е-поща: valeri@geology.bas.bg; библиотека на БГД, тел. 979-2275

Addresses
BGS, RO. Box 228, 1000 Sofia, Bulgaria, Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113, Sofia, Bulgaria: President of the BGS, phone (02)9308-309, fax: (02)446487, E-mail:wk@gea.uni-sofia.bg; Editor-in-Chief, Rev. BGS, phone (02)979-2237, E-mail: yotzo@geology.bas.bg; Secretary, Review of the BGS, phone (02)979-2225, E-mail: valeri@geology.bas.bg; Library, BGS, phone (02)979-2275

Книгата се издава със съдействието на
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

© Българско геологическо дружество
и Българска академия на науките, 2005
Технически редактор:Яна Цветанова
Формат 60×84/8;
Издателски индекс № 726
Печатница на Академичното издателство „Проф. Марин Дринов";
1113 София, ул. „Акад. Г Бончев" бл. 5

Коректор: Надежда Велинова
Тираж 400
Печатни коли 26,25 + прил. 1 п.к.
Поръчка № 3176


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Юбилейно честване на 80-тата годишнина на Българското геологическо дружество
(София, НДК, 17–18 ноември 2005 г.)

Jubilee celebration of 80th Anniversary of the Bulgarian Geological Society
(Sofia, National Palace of Culture, November 17–18, 2005)

Научна част
Scientific part

Научни съобщения
Short notes

Дискусия
Discussion

Вести
News

In memoriam