ГОДИНА 67, 2006, КНИГА 1–3


Списание на Българското геологическо дружество
ISSN 0007-3938

Редакционна колегия:

Йоцо Янев (Главен редактор), Валери Сачански (Секретар), Алексей Бендерев, Венелин Желев, Елена Колева-Рекалова, Златка Чернева, Михаил Тарасов, Камен Богданов, Севдалина Вълчева, Стефан Шанов, Николай Добрев,
Надежда Велинова – технически секретар

Адрес: Списание на Българското геологическо дружество, Геологически институт, БАН, 1113 София, http://www.bgd.bg

Review of the Bulgarian Geological Society

Editorial board:
Yotzo Yanev (Editor-in-Chief), Valeri Sachanski (Secretary), Aleksey Benderev, Venelin Jelev, Elena Koleva-Rekalova, Zlatka Cherneva, Mihail Tarassov, Kamen Bogdanov, Sevdalina Valcheva, Stefan Shanov, Nikolai Dobrev, Nadezhda Velinova – Technical secretary

Address: Review of the Bulgarian Geological Society, Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria, http://www.bgd.bg

Българско Геологическо Дружество
Ръководство
Председател – Страшимир Страшимиров (МГУ „Св. Ив. Рилски“); Зам.-председател – Радослав Наков (Геологически институт, БАН); Секретар – Евгения Тарасова (ЦЛМК, БАН);  връзки с обществеността – Борис Вълчев (МГУ „Св. Ив. Рилски“); Библиотекар – Златка Милаковска (Геологически институт, БАН); Отговорник по научна и организационна дейност – Филип Мачев (СУ „Св. Климент Охридски“)

Bulgarian Geological Society [Found 1925]
Council
President – Strashimir Strashimirov (UMG “St. I. Rilski”); Vice-President – Radoslav Nakov (Geological Institute, BAS); Secretary – Eugenia Tarassova (CLMC, BAS); Public relations – Boris Valchev (UMG “St. I. Rilski”); Librarian – Zlatka Milakovska (Geological Institute, BAS); Scientific relations and projects – Philip Machev (Sofia University “St. Kl. Ohridski”)

Членски внос и абонамент за Списанието на БГД
Работещи членове на БГД – 5 и 10 лв; учащи се и пенсионери – 4 и 8 лв; чуждестранни членове – 30 и 35 щ.д.; членове на други сродни дружества – 5 и 10 лв; колективен членски внос на организации с един абонамент за Сп. на БГД – 250 лв
Membership Dues and Subscription to the Rev. BGS
Active members – 5 and 10 lv.; students and retired – 4 and 8 lv.; foreign members  – 30 and 35 $; members of the related societies – 5 and 10 lv.; institutional including a subscription – 250 lv.

Адреси
БГД, ПК 228, 1000 София,
Геологически институт, БАН, 1113 София; Председател на Българското геологическо дружество: тел. 962 7220 (356), e-mail: sbs@staff.mgu.bg; Главен редактор на Списание на БГД: тел. 979 2237, e-mail: yotzo@geology.bas.bg; Секретар на Списание на БГД: тел. 979 2225, e-mail: valeri@geology.bas.bg; Библиотека на БГД: тел. 979 2251

Addresses
BGS, P.O. Box  228, 1000 Sofia, Bulgaria; Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Bulgaria; President of the BGS: phone (02)962 7220 (356), e-mail: sbs@staff.mgu.bg; Editor-in-Chief of the Rev. BGS: phone (02)979 2237, e-mail: yotzo@geology.bas.bg; Secretary, Review of the BGS: phone (02)979 2225, e-mail: valeri@geology.bas.bg; Library BGS: phone (02)979 2251

Книгата се издава със съдействието на
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

© Българско геологическо дружество
и Българска академия на науките, 2006
Технически редактор:Яна Цветанова
Формат 60×84/8;
Издателски индекс № 726
Печатница на Академичното издателство „Проф. Марин Дринов";
1113 София, ул. „Акад. Г Бончев" бл. 5

Коректор: Надежда Велинова
Тираж 400
Печатни коли 23,5 + прил. 2.25 п.к.
Поръчка № 3176


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Varia

Вести
News