ГОДИНА 69, 2008, КНИГА 1–3

 


Списание на Българското геологическо дружество
ISSN 0007-3938

Редакционна колегия:

Радослав Наков (Главен редактор), Йоцо Янев (Зам.-главен редактор), Елена Колева-Рекалова (Секретар), Албрехт фон Квадт, Веселин Ковачев, Георгиос Кристофидес, Димитър Синьовски, Златка Чернева, Кларк Бърчфийл, Михаил Тарасов, Низаметтин Казанчи, Пламен Иванов, Стефан Шанов, Тодор Серафимовски
Надежда Велинова – технически секретар

Review of the Bulgarian Geological Society

Editorial board:
Radoslav Nakov (Editor-in-Chief), Yotzo Yanev (Editor), Elena Koleva-Rekalova (Secretary), Albrecht von Quadt, Vesselin Kovachev, Georgios Christofides, Dimitar Sinnyovsky, Zlatka Cherneva, Clark Burchfiel, Mihail Tarassov,  Nizamettin Kazanci, Plamen Ivanov, Stefan Shanov, Todor Serafimovski 
Nadezhda Velinova – Technical secretary

http://www.bgd.bg

Българско Геологическо Дружество
Ръководство
Председател – Страшимир Страшимиров (МГУ „Св. Ив. Рилски“); Зам.-председател – Евгения Тарасова (ЦЛМК, БАН); Секретар – Василка Младенова (СУ „Св. Климент Охридски“); връзки с обществеността – Борис Вълчев (МГУ „Св. Ив. Рилски“); Библиотекар – Златка Милаковска (Геологически институт, БАН); Отговорник по научна и организационна дейност – Филип Мачев (СУ „Св. Климент Охридски“)

Bulgarian Geological Society [Found 1925]
Executive Body
President – Strashimir Strashimirov (University of Mining and Geology “St. I. Rilski”); Vice-President – Eugenia Tarassova (Central Laboratory of Mineralogy and Crystallography “Acad. I. Kostov”, BAS); Secretary – Vassilka Mladenova (Sofia University “St. Kl. Ohridski”); Public relations – Boris Valchev (University of Mining and Geology “St. I. Rilski”); Librarian – Zlatka Milakovska (Geological Institute, BAS); Scientific relations and projects – Philip Machev (Sofia University “St. Kl. Ohridski”)

Членски внос – 7 лв.; за студенти, докторанти и пенсионери – 5 лв; чуждестранни членове – 30 €; колективен членски внос на организации с един абонамент за Сп. на БГД – 250 лв. Цена на списанието – 5 лв.

Membership Fees: Active members – 7 lv.; students and retired – 5 lv.; foreign members – 30 €; institutional including a subscription – 250 lv. Price of the journal – 5 €.

Адреси
БГД, ПК 228, 1000 София или Геологически институт, БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 24, 1113 София
Председател на Българското геологическо дружество: тел. 8060 356, e-mail: sbs@mgu.bg; Гл. редактор: тел. 979 3472, e-mail: radnac@geology.bas.bg; Секретар: тел. 979 2286, e-mail: e_koleva@geology.bas.bg; Библиотека: тел. 979 2251

Addresses
BGS, P.O. Box  228, 1000 Sofia, Bulgaria or
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev str., bl. 24, 1113 Sofia, Bulgaria
President of the BGS: phone (+359-2) 8060 356,
e-mail: sbs@mgu.bg; Editor-in-Chief: phone (+359-2) 979 3472, e-mail: radnac@geology.bas.bg; Secretary: phone (+359-2) 979 2286, e-mail: e_koleva@geology.bas.bg; Library: phone (+359-2) 979 2251

Издава се със съдействието на фонд „Научни изследвания“
Министерство на образованието и науката

Published with the financial support of the National science fund
Ministry of education and science

 

© Българско геологическо дружество
и Българска академия на науките, 2008
Предпечатна подготовка: Яна Цветанова
Формат 60×84/8;
Печатница на Академичното издателство „Проф. Марин Дринов";
1113 София, ул. „Акад. Г Бончев" бл. 5

Коректор: Надежда Велинова

Печатни коли 20 + прил. 4.5 п.к.


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Нови концепции
New conceptions

Геоложко наследство

Geological heritage

Дискусия
Discussion

Varia

Юбилеи
Jubilees

Вести
News

Нови книги
New books

Българската геология и българските геолози в чужбина
Bulgarian geology and Bulgarian geologists in the world

In memoriam

Бележки на редколегията
Editorial notes