ГОДИНА 72, 2011, КНИГА 1–3СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Дискусия
Discussion

Varia

Вести
News

Нови книги
New books

Българската геология и българските геолози в чужбина
Bulgarian geology and Bulgarian geologists in the world