ГОДИНА 76, 2015, КНИГА 2–3СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Научна част
Scientific part

Юбилеи
Jubilees

Вести
News

Нови книги
New books

Българската геология и българските геолози в чужбина
Bulgarian geology and Bulgarian geologists in the world

In memoriam