ГОДИНА 77, 2016, КНИГА 2–3СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Научна част
Scientific part

Дискусия
Discussion

История на геоложката наука в България
History of the Geological Science in Bulgaria

Юбилеи
Jubilees

Вести
News

Българската геология и българските геолози в чужбина
Bulgarian geology and Bulgarian geologists in the world

In memoriam