ГОДИНА 78, 2017, КНИГА 1–3СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Научна част
Scientific part

История на геоложката наука в България
History of the Geological Science in Bulgaria

Юбилеи
Jubilees

Вести
News

Нови книги
New books

Българската геология и българските геолози в чужбина
Bulgarian geology and Bulgarian geologists in the world

In memoriam