Начало

Списание на Българското геологическо дружество започва да се издава през 1927 година. Основна негова задача е да популяризира научните постижения на български и чуждестранни геолози. Издаването се финансира от Българското геологическо дружество чрез средства набрани от членски внос, спонсориране от БАН и други организации и фирми. През различните периоди на неговото съществуване са публикувани 3 или 1 книжка годишно. Списанието на Българското геологическо дружество се разпространява всред геоложката колегия чрез годишен абонамент и чрез обмен в 44 страни.


Статиите, включени в книжките на Списанието на Българското геологическо дружество и в материалите на Годишните научни конференции се публикуват и в електронен вид в настоящият сайт


Ръкописи, съобразени с изискванията за отпечатване, се изпращат: