За списанието

 

В Списание на Българското геологическо дружество се публикуват оригинални научни резултати от следните направления:

Палеонтология и стратиграфия
Седиментология
Минералогия и кристалография
Петрология
Геохимия
Изотопна геология и геохронология
Тектоника и структурна геология
Регионална геология
Находища на минерални и енергийни суровини
Инженерна геология, хидрогеология и карстология
Приложна геофизика
Геоморфология
Съвременна геодинамика и сеизмология
Околна среда и природни рискове
Геоложко наследство
Геоархеология

Списание на Българското геологическо дружество (ISSN 0007-3938) е индексирано и реферирано в: