Йоцо Янков ЯНЕВ доц., д-р

Йоцо Янков ЯНЕВ
доц., д-р

Секция “Петрология”, Геологически институт, БАН
акад. Г. Бончев бл. 24, 1113 София, БЪЛГАРИЯ
Тел: (+359 2) 979 22 37; Факс: (+359 2) 8724 638;
Email: yotzo@geology.bas.bg

 

 

 

CURRICULUM VITAE

Роден през 1938 г. в София. През 1960 г. завършва Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” като инж.-геолог. От 1960 до 1966 г. работи в СО “Редки метали”, 1966–1967 г. – ДСО “Нерудни изкопаеми”, а от 1967 г. – в Геологическия институт на БАН като геолог, от 1973 г. като научен сътрудник, от 1990 г. – като старши научен сътрудник. От 1993 г. до 2005 г. ръководи секция “Петрология и метасоматизъм” (по-късно “Петрология”) в същия институт, а от 2000 г. до 2005 г. e заместник-директор на Института. От 2010 г. е пенсионер.

От 1969 до 1973 г. работи като геолог в Мароканската геолого-проучвателна организация (B.R.P.M.) – Рабат, а през учебната 1983-1984 г. – като асоцииран преподавател към Лабораторията по Петрография и вулканология на Университета на Париж-11 (Орсе). През учебната 1991-1992 г. един семестър провежда изследвания в лабораторията по Минералогия и кристалография на Университета Париж 6–7 със стипендия на Министерството на научните изследвания на Франиция, а през 1994 г. – 3 месеца в Университета на Пиза (Италия) със стипендия на НАТО. През 1996 г. работи 2 месеца като гост-изследовател в Института по физика на глобуса, Париж. (I.P.G.P), през 1995 г. – гост-професор за 2 месеца в Лабораторията по магмена петрология (Университета на Екс-ан-Прованс–Марсилия ІІІ), а през 1997 г. за 1 месец – също гост-професор в лабораторията Петрография и вулканология на Университета на Париж-11.

Работил е и е ръководил много институтски проекти и договори с други геоложки институции. Консултирал е търсещи и проучвателни работи на бившето ДСО „Редки метали”, на бившето Министерство на минералните ресурси (НИПИ), на „Магма”-97, на „Геология и геофизика” АД, Ankerpoort NV (Холандия) и др. Участвувал е и е ръководил многостранни и двустранни договори с различни научни институции от Източна Европа, СНРС (Франция), ЧНР (Италия), СЖРИ и ФВО (Белгия), както и на Европейския съюз (програмата PECO).

Участвал е с доклади на национални и международни научни геоложки прояви като Световния геоложки конгрес (Москва, 1984; Пекин, 1996; Рио де Жанейро, 2000; Флоренция, 2004), Карпато–Балканската геоложка асоциация (Киев, 1977; Краков, 1985; София, 1989; Атина, 1995; Белград, 2006; Солун, 2010), IAVCEI (Анкара, 1994), както и в: Международен симпозиум по природни стъкла (Прага, 1986), Световен конгрес на неметалните изкопаеми (Белград, 1985), Международен симпозиум по природни зеолити (София, 1995; Солун, 2002; София, 2010 като зам. председател на организационния комитет), конгресите на Европейския геоложки съюз (Strasbourg – 1993, 1995, 1997 и 1999, като на последния ръководи секцията „Колизионен магматизъм”). През 2000 г. е поканен за ръководител на секцията „Кисел и среден вулканизъм” на 31 Световен геоложки конгрес в Рио де Жанейро.

Има над 140 публикации в български, чуждестранни и международни списания и над 450 цитирания (от 1995 г., без автоцитирания) в чуждестранни и международни списания.

Главни области на научен интерес и изследвания: петрология, геохимия и геодинамична позиция на магматизма, петрология и геохимия на вулкански стъкла, кисел експлозивен вулканизъм, зеолитизация на стъкла и туфи.

Три пъти носител на наградата на БАН „Марин Дринов” за Науките за Земята (1982 и 1994 – в колектив; 2000 – като ръководител на проект) и на наградата на Кембриджския Биографичен център; включен е в каталога на 500-те големи учени на началото на 21 век, а повече от 10 години (от 2001) е включен в библиографския справочник Marquis Who’s is who (in the word).

Членува в Съюза на учените в България, Българското Геоложко дружество (от 2003 г. до 2007 г. и от 2014 г. член на ръководството като Главен редактор на списанието на дружеството, от 2008 до 2013 – зам. Главен редактор), в Българското минераложко дружество, в Българската геотермална асоциация. От 1993 г. е член на редколегията на поредицата „Геохимия, минералогия и петрология” на Геологическия институт на БАН.

Член е на Научния съвет на Геологическия институт от 1993 до 2005 г., на Специализирания научен съвет за геоложки науки към ВАК – от 1998 г. до 2004 г., а от 2004 г. до 2006 г. – на Комисията за геолого-географски науки на ВАК. От 1999 до 2003 г е бил член на националната експертна комисия за науките за Земята на ФНИ към Министерство на образованието и науката.

От 2002 г. е национален представител на България в Съвета на Карпато-Балканската Геоложка Асоциация (КБГА).

Ръководил и участвал в изследването и проучването на минерални суровини (перлити, зеолитити), а през последните 10 години е провеждал петрографски изследвания на такива суровини за нуждите на Магма-97 ООД: албитити (находище  Канарата), кварцити, мрамори, доломити, кварцпорфири, глини в рудник Марица-изток (като ръководител на проект на Националния фонд за научни изследвания), както и на албитити и нефелинови сиенити в Турция. През 2007-2008 г. е консултант и участник при съставянето на Държавната геоложка карта на Р. България за района на Североизточните Родопи.


Научни публикации

 1. Янев, Й., Йосифов, Гр. 1965. Терциерният магматизъм в Източните Родопи и свързаното с него ураново орудяване. – Доклад на теоретична конференция. Геоархив – геофонд СО „Редки метали”.
 2. Велев, В., Янев, Й. 1966. Твърди битуми от хидротермалните зони при с. Птичар, Кърджалийско. – Год. СУ, ГГФ, 59, 1-геол., 189-204.
 3. Йосифов, Гр., Янев, Й. 1967. Върху възрастта на “моласата” от Брягово-Вълчеполското понижение в Източните Родопи. – Спис. Бълг. Геол. д-во, 28, 1, 84-88.
 4. Янев, Й., Стефанова, Д., Йосифов, Гр. 1968. Геоложки строеж на олигоценския вулкан Перперек, Кърджалийско. – Изв. Геол. Инст., сер. Геохим., минер. и петрол., 17, 327-346.
 5. Янев, Й. 1970. Риолитови сферолоиди от олигоценския вулкан Студен кладенец в Източните Родопи. – Изв. Геол. Инст., сер. Геохим., минер. и петрол., 19, 201-219.
 6. Каназирски, М., Янев, Й. 1970. Петрохимични и минераложки особености на базалтите от с. Вонеща вода, Великотърновско като петрургична суровина. – Строит. материали и силик. пром., 11, 8, 14-18.
 7. Попов, П., Янев, Й., Бахнева, Д., Стефанов, Н. 1972. Добромирски разломен сноп. – Год. ВМГИ, св.ІІ-геол., 16 (1969-1970), 61-75.
 8. Kanazirsky, M. Yanev, Y. 1972. Etude preliminaire sur les possibilities geologiques d’une production au Maroc de basalts fondus. – MinesetGeologie, Rabat, 36, 49-56.
 9. Янев, Й., Харковска, А., Маврудчиев, Б., Велчев, Ц., Ножаров, П., Дамянов, Д. 1975. О палеогеновом вулкане Лозен и его связи с глубинным строением Восточных Родоп. – Геохим., минер. и петрол., 2, 90-101
 10. Димитрова, Е., Маврудчиев, Б., Бахнева, Д., Каменов, Б., Янев, Й. 1975. Магматические формации Болгарии. – Geologica Balс., 5, 1, 52-5.
 11. Янев, Й., Караджова, Б. 1976. О цезиеносных перлитах и их гидротермальных изменениях. – Геохим., минер. и петрол., 5, 185-201.
 12. Харковска, А., Янев, Й., Дикова, П. 1976. Кислый вулканизм верхнеэоценового (приабонового) возраста в Восточнородопском палеогеновом понижении. – Доклады БАН, 29, 4, 579-582.
 13. Yanev, Y. 1976. Caractere petrochimique et zonalite du volcanisme neogene–quaternaire du Maroc. – MinesetGeologie, Rabat, 40, 19-44.
 14. Димитрова, Е., Янев, Й., Бахнева, Д. (ред.) 1978. Карта магматических формации Карпато-Балканской области. М 1:1 000 000. Изд. ГУГК, София.
 15. Димитрова, Е., Янев, Й., Бахнева, Д. 1979. Закоморености размещения магматических формаций Карпато-Балканской области в связи с ее тектоническом развитии. – Геотектоника, Москва, 3, 59-75 (също и на английски език).
 16. Янев, Й., Бахнева, Д. 1980. Алпийският магматизъм на Карпато-Балканската област в модела на тектониката на плочите. – В: Геодинамика на Балканите (Иванов, Р., Начев, И., ред.), Изд. Техника, София
 17. Stefanov, D., Yanev, Y. 1981. Rectotite from hydrothermsl zones of Paleogene volcanism in the Rhodope Mountains, Bulgaria. – In: 8th Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Teplice. Univ. Karlova, Praha, 289-296.
 18. Харковска, А., Янев, Й. (ред.) 1981. Палеогеновый вулканизм в Местенском грабене, Центральных и Восточных Родопах (Южная Болгария). Путеводитель к экскурсии раб. Группы 3.4. проблемной комиссии 9 . София, 120 с.
 19. Димитрова, Е., Янев, Й., Бахнева, Д., Каменов, Б., Маврудчиев, Б. 1983. Магматические формации Карпато-Балканской области. – В: Магматизм и металлогения Карпато-Балканской областиОбъяснительная записка к Карте магматических формации Карпато-Балканской области. М 1:1 000 000 (Богданов, Б., Димитрова, Е., Янев, Й., Бахнева, Д., ред.). С., Изд. БАН, 31-113.
 20. Янев, Й., Караджова, Б. Андреев, А. 1983. Распределение щелочей и генезис кислых вулканитов в части Восточно-Родопского палеогенового понижения. – Geologica Balс., 13, 3, 15-44.
 21. Kanazirsky, M. Yanev, Y. 1983. Physicochemical analysis of mineral paragenesis of zeolitized perlites in the Bororvicka area in the Eastern Rhodope Mts. – C.-R. Acad. Sci. Bulg., 36, 12, 1571-1574.
 22. Димитрова, Е., Янев, Й., Бахнева, Д., Каменов, Б., Маврудчиев, Б. 1984. Магматические формаций Карпато-Балканской области и их металлогеническая специализация. – В: “Петрология”, секция С.01, Доклады 27 Мирового геологического конгресса, 9, Наука, Москва, 51-65 (също и на английски език).
 23. Янев, Й.Я., Андреев, А.П., Хавезов, И.П., Которова, Й.В., Караджова, Б.С. 1984. Li, Sr, Ba, Zr и Ti в цезиеносных перлитах и цеолитах. – Доклады БАН, 37, 4, 505-508.
 24. Янев, Й., Хавезов, И., Андреев, А., Караджова, Б. 1984. Талий в цезиеносных перлитах. – Геохим., минер. и петрол., 19, 86-96.
 25. Димитров, В., Янев, Й., Димитрова-Панкова, М. 1984. ИК-спектроскопия Восточно-Родопских перлитов. – Геохим., минер. и петрол., 86-96.
 26. Сапунджиева, В., Янев, Й. 1984. Фауна от пясъчниците край гр. Джебел, Източните Родопи. – Спис. Бълг. Геол. д-во,45, 3, 308-317.
 27. Yanev, Y., Karadjova, B., Andreev, A. 1984. The acid volcanism in the East Rhodope Paleogene Depression (Bulgaria) and distribution of alkalies. – In: Magmatism and associated metallogenesis during molasses formation. Ed. Acad. R.S. Romania, Bucuresti, 43-62.
 28. Кононова, В.А., Янев, Й., Дзедзич, К., Конечный, В., Пельц, С. Наги, Б., Мигаликова, А. 1985. Неоген-четвертичные субщелочные и щелочные базальтоиды Альпииской складчатой системы. – Изв. АН СССР, сер. геол., 1, 23-34.
 29. Kononova, V. A., Y. Yanev, C. Zezyc, V. Konecny, S. Peltz, B. Nagy, A. Mihalikova. 1985. The Neogene–Quaternary subalkalic and alkalic basaltoids of the Alpine Fold Belt. – IzvestiaAkademiiNaukSSSRSeriaGeologicheskaya, 1, 23-34 (in Russian); also in: International Geology Review, 2010, 27, (5): 521-532 (1985) (in English) DOI:10.1080/00206818509466439.
 30. Stefanov, D., Yanev, Y. 1985. Clay minerals accompanying zeolitization of perlites in East Rhodopes, Bulgaria. – In: 9th Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Zvolen. Univ. Karlova, Praha, 119-125.
 31. Yanev, Y. 1985. Perlites in the East Rhodopes, Bulgaria. – In: World Congress on Non-metallic Minerals. Sava Center, Belgrade, 2, 275-278.
 32. Yanev, Y., Raynov, N., Tchehlarova, I., Tchuneva, V., Matanova, M., Lasarova, V. 1986. Zeolites in perlites from the eastern part of Borovitsa region, East Rhodopes (Bulgaria). – In: CrystalChemistry of Minerals. Proceedings of the 13th General Meeting of IMA, Varna, 1982. Bulg. Acad. Sci., Sofia, 737–748.
 33. Kanazirsky, M. Yanev, Y., Kunov, A. 1986. Acid and alkaline metasomatism of Paleogene volcanics from the Borovitza caldera, Eastern Rhodopes (Bulgaria). – In: 5th Intern. Symp. Water-Rock Interaction. Reykjavik. Extended Abstracts, 313-316.
 34. Yanev, Y. Y., Popov, G.S. 1986. Cs, Rb and Li phytogeochemistry in cesium-bearing perlite area. – C.-R. Acad. Sci. Bulg., 39, 9, 93-96.
 35. Lilov, P., Yanev, Y., Marchev, P. 1987. K/Ar dating of the Eastern Rhodopes Paleogene magmatisme. – Geologica Balc., 17, 4, 49-58.
 36. Yanev, Y. 1987. Characterization of volcanic glasses from the Eastern Rhodopes, Bulgaria. – In: 2nd International Conference on Natural Glasses. Ed. Univ. Karlova, Prague, 129-138.
 37. Геншафт, Ю.С., Салтыковский, А.Я., Будзинский, Г., Гатинский, Ю.Г., Егоров, И.В., Осташкин, И.М., Янев, Й. 1987. Ультрабазиты верхней мантии магматически активных структур Земли. – В: Исследования высокобарических минералов. Изд. И-та Физики Земли им. О.Ю. Шмидта, АН СССР, 3-24.
 38. Yanev, Y., Yordanov, Y., Boyadjieva, R., Andreev, A. 1989. Geochemistry of the collision related acid volcanism in Eastern Rhodopes, Bulgaria– Chemical Geology, 71(4); abstract to the EAG International Congress of Geochemistry and Cosmochemistry, Paris, France, August 29–September 2, p. 370. DOI:10.1016/0009-2541(88)90079-4.
 39. Calas, G., Angelov, S., Yanev, Y., Kostov, R.I. 1988. Electron paramagnetic resonance of perlites from Eastern Rhodopes, Bulgaria. – Geologica Balc. 18 (5), 53-60.
 40. Harkovska, A., Yanev, Y., Marchev, P. 1989. General features of the Paleogene orogenic magmatism in Bulgaria. – Geologica Balc., 19, 1, 37-72.
 41. Yanev, Y., Mavroudchiev, B., Nedyalkov, R. 1989. Paleogene collision-related basalts and basaltic andesites in the Eastern Rhodopes, Bulgaria. – J. Volcanol. Geotherm. Res., 37, Amsterdam, 187-202.
 42. Янев, Й. 1989. Палеогеновый магматизм и связанная с ним металлогения. – В: Альпийский магматизм Среднегории и Восточных Родоп и связанная с ним металлогения. Путеводитель экскурсии Е-2 14-ого Конгресса КБГА, София, 77-86 (също и на английски език).
 43. Янев, Й., Харковска, А., Бонев, Д. 1989. Момчилград-Ардинский вулканический район. Приабоновый вулкан Лозен. – В: Альпийский магматизм Среднегории и Восточных Родоп и связанная с ним металлогения. Путеводитель экскурсии Е-2 14-ого Конгресса КБГА, София, 86-98 (също и на английски език).
 44. Янев, Й., Манева, Б., Кунов, А. 1989. Северо-восточная периферия Боровицкого вулканического района. – В: Альпийский магматизм Среднегории и Восточных Родоп и связанная с ним металлогения. Путеводитель экскурсии Е-2 14-ого Конгресса КБГА, София, 103-115 (също и на английски език).
 45. Yanev, Y., Yordanov, Y., Boyadjieva, R., Andreev, A. 1989. Petrological features of the collision related acid Paleogene volcanism in the Eastern Rhodopes, Bulgaria. – In: Extended Abstracts of 14th Congress of CBGA, Sofia, 246-249.
 46. Zotov, N., Dimitrov, V., Yanev, Y. 1989. X-ray radial distribution function analysis of acid volcanic glasses from the Eastern Rhodopes, Bulgaria. – Phys. Chem. Minerals, Springer verlag, Berlin, 16, 774-782.
 47. Dormann, J.-L., Djega-Mariadassou, C., Yanev, Y., Renaudin, P. 1989. Mossbauer study of mineral glasses: East Rhodopes perlites. – In: Hyperfine Interactions, J. C. Baltzer A. G., Basel, 6, 651-658.
 48. Дабовски, Х., Каменов, Б., Маврудчиев, Б., Станишева-Василева, Г., Харковска, А., Чунев, Д., Янев, Й. 1989. Карта альпийского магматизма Болгарии (геодинамическии подход). М 1:1 000 000. София, КИПП по картография (също и на английски език).
 49. Кожухаров, Д., Боянов, И., Горанов, А., Янев, Й., Шиляфова, Ж., Русева, М. 1989. Геоложка карта на България – лист Кърджали. М. 1:100 000.
 50. Боянов, И., Кожухаров, Д., Горанов, А., Янев, Й., Шиляфова, Ж., Русева, М. 1989. Геоложка карта на България – лист Хасково. М. 1:100 000.
 51. Боянов, И., Кожухаров, Д., Горанов, А., Янев, Й., Шиляфова, Ж., Русева, М. 1990. Геоложка карта на България – лист Искра. М. 1:100 000.
 52. Янев, Й. 1990. Еволюция на киселия вулканизъм в Боровишката калдера и нейната рамка.Хабилитационен труд, Геол. И-т при БАН. Геофонд, 183 с.
 53. Yanev, Y., Yordanov, Y., Boyadjieva, R., Lilov, P., Andreev, A. 1990. Geochemistry of the collision related acid Paleogene volcanism in the Eastern Rhodopes, Bulgaria. – In: Geologica Rhodopica, 2. 2nd Hellenic-Bulgarian Symposium, 1989. Aristotle Univ. Press, Thessaloniki, 241-250.
 54. Кратка българска физико-математическа и техническа енциклопедия. 1990. т. 1 (участие в разделите „Обща характеристика на скалите; Структура, текстура; Морфология на телата; Групи скали). Изд. БАН, София.
 55. Yanev, Y., Yordanov, Y. 1991. REE, Th, U, Hf, Sc, Co and Ta in the cesium-bearing perlites, adularites and zeolitites from the Eastern Rhodopes. – C.-R. Acad. Bulg. Sci., 44, 4, 71-74.
 56. Кожухаров, Д., Кожухарова, Е., Маринова, Р., Кацков, Н., Янев, Й. 1991. Геоложка карта на България – лист Чепеларе. М. 1:100 000.
 57. Эпельбаум, М.Б., Салова, Т.П., Завельский, В.О., Янев, Й. 1991. Вода в вулканических стеклах. Препринт. И-т Экспер. минералогии АН СССР, Черноголовка, 55 с.
 58. Райнов, Н., Янев, Й. 1991. Адуляр, сопуствующии цеолитизацию перлитов. – Геохим., минер. и петрол., 27, 96-106.
 59. Dabovski, H., Harkovska, A., Kamenov, B., Mavroudchiev, B., Stanisheva-Vassileva, G., Yanev, Y. 1991. Geodynamic model of the Alpine magmatism in Bulgaria. – Geologica Balc., 21 (4), 3-15.
 60. Yanev, Y. 1991. Comments of the paper of Shanov and Konstadinov “Configuration of the deep geophysical discontinuities beneath the territory of Bulgaria”. – Geologica Balc., 22 (2), 95-96.
 61. Zotov, N., Yanev, Y., Epelbaum, M., Konstantinov, L. 1992. Effect of water on the structure of rhyolite glasses – X-ray diffraction and Raman spectroscopy studies. – J. Non-Cryst. Solides, Amsterdam, 142, 234-246.
 62. Marchev, Р., Saltikovski, A., Yanev, Y., Daieva, L., Genshaft, J. 1992. Petrology of Neogene basanites and included ultramafic xenoliths of the Moesian Platform, North Bulgaria. – N. Jb. Miner. Ab., Stuttgart, 164, 2/3, 113-137.
 63. Ножаров, П., Йорданова, Д., Петков, Н., Янев, Й. 1992. Палеомагнетизъм на някои вулканити в Източните Родопи. – Бълг. Геофиз. Спис., 18, 4, 49-64.
 64. Янев, Й., Печкай, З., Лилов, П. 1993. К-Аr възраст и геодинамична позиция на базичните вулканити в Мизийската плоча. – Сп. Бълг. Геол. д-во, 54, 3, 71-78.
 65. Yanev, Y., Ildefonse, Ph., Stefanov, D. 1993. Chemical characterization of clay minerals associated with zeolitization of perlites (Borovitza, Eastern Rhodopes). – Geol. Carpath., Series Clays, 44, 1, Bratislava, 35-42.
 66. Yanev, Y. 1994. Cesium-bearing perlites in the Borovitza caldera, Eastern Rhodopes (Bulgaria). – Petrology, 2, 96-113 (also in Russian).
 67. Yanev, Y. 1994. Mineral composition of Cs-bearing absarokites in Zenda village, Eastern Rhodopes. – Geologica Balc., 24 (1), p. 62.
 68. Эпельбаум, М. Б., Салова, Т. П., Завельский, В. О., Янев, Й. 1994. Соотношение различных форм воды в вулканических стеклах и их влияние на вспучивание перлитов. – В: Экспериментальные проблемы геологии. Москва, изд. Наука, 142-154.
 69. Kunov, A., I. Velinov, Y. Yanev, R. Nakov, N. Stephanov. 1994. Adularia-sericite type of wall-rock alteration of the epithermal Au-Ag occurrence Obichnik (Eastern Rhodopes, Bulgaria). – C. R. Acad. bulg. Sci., 47, 8, 61-64.
 70. Yanev, Y. 1995. General characteristics of the late Paleogene collision volcanism in the Rhodopes. – In: Intern. Symposium on Natural Zeolites „Sofia’95“. Guide to the post-meeting field trip, 3-19.
 71. Yanev, Y. Innocenti, F., Manetti, P., Serri, G. 1995. Paleogene collision magmatism in Eastern Rhodopes (Bulgaria) – Western Thrace (Greece): Temporal migration, petrochemical zoning and geodynamic significance. – In: Proceedings of the XV Congress of the CBGA, Athens, 2, 578-583.
 72. Yanev, Y., Konecni, V., Harkovska, A., Peltz, Diarmati, P. 1995. Petrochemical characterisation of the Late Alpine orogenic acid volcanism of the Carpathian-Balkan area. – Geologica Balc., Sofia, 25, 1, 3-12.
 73. Zotov, N., Boysen, H., Romano, C., Dingwell, D., Yanev, Y. 1995. Neutron diffraction study of feldspar glasses. Mixed alkali effect. – J. Non-Cryst. Solids, Amsterdam, 191, 124-131.
 74. Yanev, Y., Bardintzeff, J.-M. 1996. Dynamisme eruptive du volcanisme paleogene de collision des Rhodopes orientaux (Bulgarie). – C.-R. Acad. Sci., Paris, 322, serie 2a, 437-444.
 75. Kostov, R., Yanev, Y. 1996. EPR data of volcanic siliceous glasses from the Eastern Rhodopes (Bulgaria) and the Lipari island (Italy). – Applied Magnetic Resonance, Springer verlag, Vien, 10, 431-438.
 76. Yanev, Y., Zotov, N. 1996. Infrared spectra of water in volcanic glasses. – Experiment in Geosciences, Moscow. 5, 2, 1-9.
 77. Велев, В., Янев, Й. 1996. Алпийски магматизъм и нефтообразуването на територията на България – времепространствени и причинно-следствени зависимости. – Геол. и минер. ресурси, 3, 14-18.
 78. Yanev, Y., Bardintzeff, J.-M. 1997. Petrology, volcanology and metallogeny of Paleogene collision-related volcanism of the Eastern Rhodopes (Bulgaria). – Terra Nova, 9, 1-8.
 79. Yanev, Y. 1997. Petrological comparison of the Tertiary collision-related volcanism in Macedonia and Eastern Rhodopes volcanic area. – In: Proceeding of the Symposium „Magmatism, Metamorphism and Metallogeny of the Vardar Zone and Serbo-Macedonian Massif. Fac. Mining and Geology, Stip, Macedonia, 266-270.
 80. Yanev, Y. Pecskay, Z. 1997. Preliminary data on the petrology and K-Ar dating of the Oligocene volcano Briastovo, Eastern Rhodopes. – Geochim., Miner., Petrol., 32, 59-66.
 81. Raynov, N., Popov, N., Yanev, Y., Petrova, P., Popova, T., Hristova, V., Atanasova, R., Zankarska, R. 1998. Geological, mineralogical and technological characteristics of zeolitized tuffs deposits in the Eastern Rhodopes (Bulgaria). – In: Natural Zeolites – Sofia’95. Proceedings of the Intren. Conf. (Kirov, G., Filizova, L., Petrov, O., eds.), 263-275.
 82. Yanev, Y., Bardintzeff, J.-M., Rekalov, K., Jelev, G. 1998. Mn-bearing and REE-rich epidote (epidote-allanite) from the hydrothermal altered acid volcanics, Eastern Rhodopes (Bulgaria). – N. Jb. Miner. Mh., Stuttgart, 5, 221-233.
 83. Yanev, Y. 1998. Petrology of the Eastern Rhodopes acid volcanism, Bulgaria. – In: Tertiary Magmatism of the Rhodopean Region. Acta Vulcanol., Pisa, 10 (2), 265-278.
 84. Yanev, Y., Innocenti, F., Manetti, P., Serri, G. 1998. Upper Eocene-Oligocene collision-related volcanism in Eastern Rhodopes (Bulgaria) – Western Thrace (Greece): Petrogenetic affinity and geodynamic significance. – In: Tertiary Magmatism of the Rhodopean Region. Acta Vulcanol., Pisa, 10 (2), 279-292.
 85. Янев, Й. Стойков, С. Печкай, З. 1998. Петрология и K-Ar датиране на палеогенския магматизъм от района на селата Ябълково и Сталево, Източнородопска вулканска област. – Геохим., минер. и петрол., 34, 97-110.
 86. Diganello, G., Liotta, L., Longo, A., Martorana, A., Yanev, Y., Zotov, N. 1998. Structure of natural water-containing glasses from Lipari (Italy) and Eastern Rhodopes (Bulgaria). – J. Non-Cryst. Solids, Amsterdam, 232-234, 547-553.
 87. Yanev, Y., Todorova, S., Bardintzeff, J.-M., Pichon, R. 1998. Andesitic obsidian of the Dambalak Oligocene volcano (Eastern Rhodopes, Bulgaria). – C.-R. Acad. bulg. Sci., 50, 7-8, 41-44.
 88. Караджов, М., Янев, Й. 1998. Приложение на метода на главните компоненти при тълкуване на еволюцията на Боровишката шошонитова серия, Източни Родопи. – Геохим., минер. и петрол., 35, 79-92.
 89. Sparks, R. S. J., Tait, S. R, Yanev, Y. 1999. Dense welding caused by volatile resorption. – J. Geol. Soc., London, 156, 217-225.
 90. Bagdassarov, N., Ritter, F., Yanev, Y. 1999. Kinetics of perlites degassing: TG and DSC analysis. – Glass Sci. and Technol., Frankfurt/M, 72 (9), 277-290.
 91. Yanev, Y., Nihtianova, D., Besson, P. 2000. Ferruginous immiscibility nanophases in perlites of Eastern Rhodopes, Bulgaria. – Petrology, Moscow, 8, 1, 87-94 (also in Russian).
 92. Yanev, Y., Andreev, A. 2000. A proposal for classification of the acid volcanics based on the total alkali-silica (TAS) diagram. – C.-R. Acad. bulg. Sci., 53, 3, 59-63.
 93. Yanev Y., Marchev, P., Raicheva, R. 2000. Cs-bearing andesites and pyroxenes in the Borovitsa volcanic region, Eastern Rhodopes. – Geochem., Mineral., Petrol., Sofia, 37, 39-46.
 94. Ivanova, R., Stoykova, K., Yanev, Y. 2000. Acid pyroclastic rocks from the Sheinovets caldera (Eastern Rhodopes): Lithostratigraphy, characteristics and age. – Geochem., Mineral., Petrol.,Sofia, 37, 95-103.
 95. Legros, F., R. S. J. Sparks, S. R. Tait, Y. Yanev. 2000. Discussion on dense welding caused by volatile resorption: Journal, Vol. 156, 1999, pp. 217–225. – Journal of the Geological Society, London, 157, 893-895
 96.  Кунов, А., Велинов, Ив., Янев, Й., Наков, Р., Стефанов, Н., Печкай, З. 2000. Епитермалното златно находище “Обичник” – Източните Родопи. – Минно дело и геология, 15, 2, 28-35.
 97. Shanov, St., Yanev, Y., Lastovichkova, M. 2000. Temperature dependence of the electrical conductivity of granite and quartz-monzonite from South Bulgaria: geodynamic inferences. – J. Balkan Geophys. Soc., 3 (1-4), 13-19.
 98. Boev, B., Yanev, Y. 2001. Tertiary magmatism on the territory of the Republic of Macedonia: a review. – Acta Volcanol., Pisa, 13 (1), 57-71.
 99. Ivanova, R., Pecskay, Z., Yanev, Y. 2001. K-Ar ages of the volcanic rocks from the Paleogene Sheinovets caldera, Eastern Rhodopes (Bulgaria). – C.-R. Acad. bulg. Sci., 54, 3, 59-62.
 100. Ivanova, R., Yanev, Y., Iliev, Tz., Koleva, E., Popova, T., Popov, N. 2001. Mineralogy, chemistry and ion-exchange properties of the zeolitized tuffs from the Sheinovets caldera, Eastern Rhodopes (South Bulgaria). – In: Studies in Surface Science and Catalysis (A. Galarneau, F. Di Renzo, F. Fajula and J. Vedrine editors), 135. Elsevier, Amsterdam, 95-103.
 101. Brouchev I., Frangov G., Yanev Y. 2001. Landslides in the Dzhebel region (Eastern Rhodope Mountains). – Geologica Balc., 31 (1-2), 96-98.
 102. Yanev, Y., p. Petrov. 2002. Volcanic structures in the Bryastovo Pb-Zn deposit (Eastern Rhodopes, Bulgaria): a gravity study. – Book of Abstracts. 3rd Balkan  Geophysical Congress and Exhibition. 24–28 June 2002, Sofia, 49–50.
 103. Zotov, N., Yanev, Y., Piriou, B. 2002. Time-resolved luminescence of Fe3+ and Mn2+ ions in hydrous volcanic glasses. – Physics and Chemistry of Minerals, Springer Verlag, Berlin, 29, 291-299.
 104. Stoykov, S., Yanev, Y., Moritz, R., Katona, I. 2002. Geological structure and petrology of the Late Cretaceous Chelopech volcano, Srednogorie island-arc zone. – Geochem., Mineral., Petrol., Sofia, 39, 27-38.
 105. Stoykov, S., Yanev, Y., Moritz, R., Fontignie, D. 2002. Late Cretaceous magmatism of Chelopech region, Central Srednogorie volcanic-intrusive zone (Bulgaria). – Geologica Balc., 33, 1-2.
 106. Dabovski, C., Boyanov, I., Khrischev, K., Nikolov, T., Sapounov, I., Yanev, Y., Zagorchev, I. 2002. Structure and Alpine evolution of Bulgaria. – Geologica Balc., 32, 2-4, 9-15.
 107. Yanev, Y. 2003. Mantle source of the Paleogene collision-related magmas of the Eastern Rhodopes (Bulgaria) and Western Thrace (Greece): Characteristics of the mafic magmatic rocks. – N. Jb. Miner. Abh., Stuttgart, 178, 2, 131-151.
 108. Yanev, Y. 2003. Petrology of Golobradovo perlite deposit, Eastern Rhodopes. – Geochem., Mineral., Petrol., Sofia, 40, 1-20.
 109. Yanev, Y., Boev, B., Doglioni, C., Innocenti, F., Manetti, P., Lepitkova, S. 2003. Neogene ultrapotassic-potassic volcanic association in the Vardar zone (Macedonia). – C.-R. Acad. bulg. Sci.56, 4, 53-58.
 110. Kamenov, B. K., Nedialkov, R., Yanev, Y., Stoykov, S. 2003. Petrology of Late-Cretaceous ore-magmatic centers in the Central Srednogorie, Bulgaria. – In: Society of Economic Geologists. Guidebook Series, 36, 27-46.
 111. Stoykov, S., Yanev, Y., Moritz, R., Fontignie, D. 2003. Petrology, Sr and Nd isotope signature of the Late Cretaceous magmatism in the South-eastern part of Etropole Stara Planina, Srednogorie magmatic zone. – In: 50 Years University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia46,161-167-207.
 112. Yanev, Y., Ivanova, R., Iliev, Tz., Gier, S. 2004. Paleogene and recent volcanism in the Eastern Rhodopes (Bulgaria) and Milos island (Greece) and related industrial minerals. PartI – Eastern Rhodopes. – In: Yanev, Y., M. Fytikas. Guidebook for post-congress excursion P-36, 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, 2004, 3-24.
 113. Yanev, Y., Dhont, D., Bardintzeff, J.-M. 2004. Bulgarie : relations entre tectonique et volcanisme. – Geochronique, 89,14-15.
 114. Boev, B., Yanev, Y. 2004. Tertiary pluton Pantelej in the Vardar zone, Republic of Macedonia. – Geol. Macedonica, 18, 31-39.
 115. Янев, Й., Д. Дон, Ж.–М. Бардинцеф, Ж. Коровиц. 2005. Еволюция на киселия палеогенски вулканизъм в Боровишката калдера и връзката му с разломната тектоника. – Сборник с разширени резюмета на Юбилейната международна конференция на БГД, София, 154–157.
 116. Yanev, Y., Cocheme, J.-J., Ivanova, R., Grauby, O., Burlet, E., Pravchanska, R. 2006. Zeolites and zeolitization of acid pyroclastic rocks from paroxysmal Paleogene volcanism, Eastern Rhodopes, Bulgaria. – N. Jb. MineralAbh., Stuttgart, 182/3, 265-283.
 117. Yanev, Y., Boev, B., Innocenti, F., Manetti, P., Pecskay, Z., Tonarini, S., D’Orazio, M. 2006. Ultrapotassic to potassic Late Neogene volcanic rocks in Macedonia: Mineralogy, geochemistry, and age. – In: Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Sept. 3-6, Belgrade, Serbia, 666-669.
 118. Иванова, Р., Янев, Й. 2006. XRD изследване на глинестите минерали от променените игнимбрити на Боровишката калдера (Източни Родопи). – В: “Геонауки 2006”. Сборник с разширени резюмета на националната конференция на БГД, 143-146.
 119. Yanev, Y. 2007. Djebel sandstons. – In: Hartel, H., Cilek, V., Herben, T., Jackson, A., Williams, R. (eds.): Sandstone Landscapes. Academia, Praha, 400-401.
 120. Gouin, J., Lerouge, C., Deschamps, Y., Widory, D., Laggoun-Defarge, F., Yossifova, M., Yanev, Y. 2007. Petrological and geochemical characterization of Ge-bearing coals from eastern Rhodopes, Bulgaria. – In: Proceedings 9th Biennial SGA Meeting (C. J. Andrew et al., eds), Dublin, 1521-1524
 121. Yanev, Y., Popov, N., Tz. Iliev, T. Popova. 2007. Zeolitized rocks from Oaxaca (Southern Mexico): mineralogy, ion-exchange properties, and use. – Geochem., Mineral., Petrol., Sofia, 45, 29-38.
 122. Heide, K., Yanev, Y. 2007. Volatiles in the Paleogene perlites of the Eastern Rhodopes: preliminary mass-spectroscopic study. – In: Geosciences 2007. Proceedings of the National Conference of Bulg. Geol. Soc., 92-93.
 123. Kamenov, B. K., Y. Yanev, R. Nedialkov, R. Moritz, I. Peytcheva, A. von Quadt, S. Stoykov, A. Zartova. 2007. Petrology of Upper Cretaceous island-arc ore-magmatic centers from Central Srednogorie, Bulgaria: magma evolution and paths. – Geochem., Mineral., Petrol., Sofia, 45, 39-78.
 124. Янев, Й. 2007. Долноолигоценската Дъждовнишка свита (нова свита) в Източните Родопи: описание и вулканоложка интерпретация. – Спис. Бълг. геол. д-во, 68, 1-3, 131-142.
 125. Dhont, D., Y. Yanev, J.-M. Bardintzeff, J. Chorowicz. 2008. Evolution and relationships between volcanism and tectonics in the central-eastern part of Oligocene Borovitsa caldera (Eastern Rhodopes, Bulgaria). – Journ. Volcanl. Geotherm Research, Amsterdam, 171, 269-286.
 126. Yanev, Y., Besson, P., Nihtianova, D. 2008. Nanolites in the Eastern Rhodopean perlites — preliminary TEM study. – In: Geosciences 2011. Proceedings of the National Conference of Bulg. Geol. Soc., 19–20.
 127. Yanev, Y., B. Boev, P. Manetti, R. Ivanova, M. D’Orazio, F. Innocenti2008.Mineralogy of the Plio-Pleistocene ultra- and high potassic volcanic rocks in Republic of Macedonia. – Geochem., Mineral., Petrol., Sofia, 46, 35-67.
 128. Yanev, Y., B. Boev, C. Doglioni, F. Innocenti, P. Manetti, Z. Pecskay, S. Tonarini, M. D’Orazio. 2008. Late Miocene to Pleistocene potassic volcanism in the Republic of Macedonia. – Mineralogy and Petrology, Springer Verlag, Vien, 94, 45-60.
 129. Yanev, Y., Ivanova, R. 2008-2009. Paleogene ultrapotassic volcanic rocks of the Eastern Rhodopes, South Bulgaria: petrology, mineralogy and origin. – Acta Vulcanol. 20-21 (1-2). A volume dedicated to prof. F. Innocenti (Ed. P. Armienti, M. d’Orazio, S. Rossi), 99–122.
 130. Yordanov, B., Sarov, S., Georgiev, S., Yanev, Y., Valkov, V., Balkanska, E., Grozdev, V., Marinova, R., Markov, N. (2008). Explanatory Note of the Geological Map of Bulgaria in Scale 1:50 000 (Map Sheet Iskra), Sofia, (in Bulgarian and in English).
 131. Yordanov, B., Sarov, S., Georgiev, S., Yanev, Y., Valkov, V., Balkanska, E., Grozdev, V., Marinova, R., Markov, N. (2008). Explanatory Note of the Geological Map of Bulgaria in Scale 1:50 000 (Map Sheet Susam), Sofia, 126 p. (in Bulgarian and in English).
 132. Yordanov, B., Sarov, S., Georgiev, S., Yanev, Y., Valkov, V., Balkanska, E., Grozdev, V., Marinova, R., Markov, N. (2008). Explanatory Note of the Geological Map of Bulgaria in Scale 1:50 000 (Map Sheet Komuniga), Sofia. (in Bulgarian and in English).
 133. Yordanov, B., Sarov, S., Georgiev, S., Yanev, Y., Valkov, V., Balkanska, E., Grozdev, V., Marinova, R., Markov, N. (2008). Explanatory Note of the Geological Map of Bulgaria in Scale 1:50 000 (Map Sheet Slavyanovo), Sofia, (in Bulgarian and in English).
 134. Янев, Й. 2009. Коментарии на статията на Georgi Kirov & Nadia Petrova “Volcanic ash – water thermal interaction. Experimental observations.” C.-R. Acad. Bulg. Sci., 62, 10, 2009, 1289–1298. – Спис. Бълг. геол. д-во, 70, 1-3, 185-186.
 135. Yanev, Y., Ivanova, R. 2010. Post-conference field trip Guidebook. Eastern Rhodopes, South Bulgaria. Zeolite 2010, 8th International Conference on the Occurrence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites. 16-18 July 2010, Sofia, Bulgaria, 34 p.
 136. Yanev, Y., Boev, B., Iliev, Tz., Pecskay, Z., Karadjov, M., Boev, I. 2010. Mineralogy of the Pliocene trachyte and its carbonatitic minette inclusions in Ostrvica, FYRO Macedonia. – Scientific Annals of the School of Geology. Proceedings XIX Congress of CBGA. Special vol. 100. Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Sciences, 287-295.
 137. Georgiev, S., Yordanov, B., Yanev, Y. 2010. The Studen Kladenets lava flow – petrology and structural features. – In: Geosciences 2010. Proceedings of the National Conference of Bulg. Geol. Soc., 60-61.
 138. Yanev, Y., Ivanova, R. 2010. Mineral chemistry of the collision-related acid Paleogene volcanic rocks of the Eastern Rhodopes, Bulgaria. – Geochem., Mineral., Petrol., Sofia, 48, 39-65.
 139. Ivanova, R., Yanev, Y., Vassilieva, E., Machiels, L., Elsen, J., Iliev, Tz. 2011. Zeolitized volcaniclastics from northern part of Dzhebel depression, E. Rhodopes: stratigraphy, petrography and mineralogy. – In: Geosciences 2011. Proceedings of the National Conference of Bulg. Geol. Soc., 63-64.
 140. Янев, Й. 2012. адуларизация и зеолитизация на черните „перлити“ на калдерата Мурга, Североизточни родопи. – In: Geosciences 2012. Proceedings of the National Conference of Bulg. Geol. Soc., 71–72.
 141. Ivanova, R., Y. Yanev, L. Mashiels, J. Elsen. 2012. Eruptive history and source area of the 2nd Rupelian acid phase volcaniclastics from northern parts of Dzhebel depression (Eastern Rhodopes, South Bulgaria) as inferred from the pyroclastic stratigraphy and petrography. – Review Bulg. Geol. Soc., 73, 1–3, 41–67.
 142. Янев, Й., Р. Иванова. 2012. Плазищенска свита – нова литостратиграфска единица за долноолигоценските пирокластити в Източните Родопи. – Спис. Бълг. Геол. д-во, 73, 1-3, 69–83.
 143. Yanev, Y., R. Ivanova. 2012. Plazishte Formation – a new litostratigraphic unit for the Lower Oligocene pyroclastic rocks in the Eastern Rhodopes. – Rev. Bulg. Geol. Soc., 73, 1–3, 69-83 (in Bulgarian with an English abstract).
 144. Encheva, S., Y. Yanev. 2013. Zeolitized inclusions in trachyrhyolitic spheruloids from Oligocene Studen Kladenets volcano, Eastern Rodopes. – In: Geosciences 2013. Proceedings of the National Conference of Bulg. Geol. Soc., 19-20.

Научно-популярни и информационни

 1. Янев, Й. 1981. Вулкански стъкла. – Природа, 30, 2, 21-29.
 2. Харковска, А., Янев, Й. 1990. Вулканизмът на Земята. – Природа, 39, 6, 18-24.
 3. Янев, Й. 1996. “Погребаното” медно находище Тазалахт, Анти-Атлас (Мароко). – Спис. Бълг. Геол. д-во57, 1, 89-90.
 4. Янев, Й. 1997. Вулкан ли е височината Кожух? – Минно дело и геология12, 1-2, 15-17.
 5. Чумаченко, П., Янев, Й. 2000. Геологията и устойчивото развитие – предизвикателство към третото хилядолетие. – Минно дело и геология15, 10, 38-41.
 6. Бручев, Ил., Франгов, Г., Янев, Й. 2001. Катастрофални геоложки явления в Източните Родопи. – Минно дело и геология, 16, 6, 33-38.
 7. Янев, Й. 2002. Диаманти в Родопите. – Минно дело и геология17, 9, 37-39.
 8. Янев, Й. 2003. “Магматична петрология”. Учебник на проф. Б. Каменов. – Геохим., минер. и петрол., 40, C., 123-124.
 9. Янев, Й. 2004. 32-ри международен геоложки конгрес . – Спис. Бълг. Геол. д-во65, 195-197.
 10. Янев, Й. 2006. 18-ти конгрес на Карпато-Балканската геоложка асоциация – Спис. Бълг. Геол. д-во67, 195-197.
 11. Янев, Й. 2006.Антарктика – световен климатичен архив. – Минно дело и геология5, 30-32.
 12. Янев, Й. 2010. 19-ти конгрес на Карпато-Балканската геоложка асоциация – Спис. Бълг. Геол. д-во71, 1-3, 177-180.
 13. Чумаченко, П., С. Петрусенко, Й. Янев, Г. Димов, И. Лисенко–Чехларова. 2012. Български геолози от руски произход. – Спис. Бълг. Геол. д-во, 73, 1-3, 127–141.