ГОДИНА 79, 2018, КНИГА 1–2

Научна част
Scientific part

Дискусия
Discussion

История на геоложката наука в България
History of the Geological Science in Bulgaria

Вести
News

Нови книги
New books

In memoriam