ГОДИНА 81, 2020, КНИГА 3

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БГД С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ГЕОНАУКИ 2020
SHORT COMMUNICATIONS OF THE NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE BGS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “GEOSCIENCES 2020

 

СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS


MINERALOGY
МИНЕРАЛОГИЯ


GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY
ГЕОХИМИЯ И ПЕТРОЛОГИЯ


REGIONAL GEOLOGY AND GEOPHYSICS. GEOTECTONICS AND STRUCTURAL GEOLOGY
РЕГИОНАЛНА ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА. ГЕОТЕКТОНИКА И СТРУКТУРНА  ГЕОЛОГИЯ


PALEONTOLOGY
, STRATIGRAPHY AND SEDIMENTOLOGY
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, СТРАТИГРАФИЯ И СЕДИМЕНТОЛОГИЯ


MINERAL
AND ENERGY RESOURCES
НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ


ENVIRONMENTAL STUDIES AND NATURAL HAZARDS
ОКОЛНА СРЕДА И ПРИРОДНИ РИСКОВЕ


HYDROGEOLOGY
AND ENGINEERING GEOLOGY
ХИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ


GEOMORPHOLOGY
, ACTIVE GEODYNAMICS AND SEISMOLOGY
ГЕОМОРФОЛОГИЯ, СЪВРЕМЕННА ГЕОДИНАМИКА И СЕИЗМОЛОГИЯ


APPLIED
GEOPHYSICS
ПРИЛОЖНА ГЕОФИЗИКА


GEOLOGICAL
HERITAGE, ARCHEOGEOLOGY AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
ГЕОЛОЖКО НАСЛЕДСТВО, АРХЕОГЕОЛОГИЯ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


GEOPROJECTS
ГЕОЛОЖКИ ПРОЕКТИ

NEW BOOKS
НОВИ КНИГИ